Your browser does not support JavaScript!
中山醫學大學研究發展處
相關辦法及表格下載

本處組織辦法                                                                                                        

 

中山醫學大學iThenticate文獻資料庫查證申請書

中山醫學大學研究論文獎勵(請參閱全校法規 研究發展處)  

補助教師參加國際會議論文發表(請參閱全校法規 研究發展處)

新進教師研究計畫補助辦法(請參閱全校法規 研究發展處)

中山醫學大學學術論文獎

相關管理辦法

           

 

更新日期:106.08.10