Jump to the main content block

成員介紹

 

研究發展處研發事務組組長

林玉欽 先生

聯絡電話:04-24730022-11324

E-mail:chin0430@csmu.edu.tw

 

劉怡君 小姐(職務代理人:黃楷勛 先生)

聯絡電話:04-24730022-11320

E-mail:grace39@csmu.edu.tw

 

黃楷勛 先生(職務代理人:劉怡君 小姐)

聯絡電話:04-24730022-11322

E-mail:fenix59@csmu.edu.tw